Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.
Splošni pogoji Promo potovanja


  1. SPLOŠNI POGOJI PROMO POTOVANJA

 

 

 

1.člen: SPLOŠNE DOLOČBE

1. Splošni pogoji in navodila poslovanja so sestavni del pogodbe oz. vozovnice/voucherja, ki jo skleneta turistična agencija Promo potovanja d.o.o., Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana, MŠ: 3468798000 (v nadaljevanju Promo potovanja) in potnik, v okviru svoje dejavnosti, v kolikor uporaba posameznih določil splošnih pogojev ni v nasprotju s posebnim delom pogodbe. Potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in plačilo storitve Promo potovanja in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila.

Promo potovanja je posrednik med potnikom in ponudnikom produkta ali storitve in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih le-ta potrebuje za svoje potovanje. Promo potovanja ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekujejo ponudniki produktov ali storitev.

Potnik lahko pridobi informacije o produktih in storitvah, ki jih posreduje Promo potovanja, osebno v poslovalnici, prek elektronske pošte, telefonskih klicev ter prek spletne strani. Vsak produkt narekuje svoje pogoje in svoj način rezervacije, za katere se smatra, da je potnik z njimi seznanjen ob opravljeni rezervaciji.


Potnik se lahko za razlago vseh dokumentov, ki niso na voljo v slovenskem jeziku, obrne na Promo potovanja na način, kot je naveden v prejšnjem odstavku, sicer se predvideva, da je s pogoji in vsebino navedenih dokumentov seznanjen.

           2. Pomen posameznih izrazov v teh splošnih pogojih in pogodbi:

PROMO POTOVANJA D.O.O.: turistična agencija, ki se nahaja na lokaciji Dunajska cesta 158, v Ljubljani oz. povpraševalno - prodajni sistem, ki se nahaja na spletnem naslovu  www.promo-potovanja.si.
Kupec: Vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravi povpraševanje, rezervacijo ali nakup preko turistične agencije Promo potovanja d.o.o.; za potnika štejejo vse osebe, ki bodo koristile storitev skladno s pogodbo, tudi če niso sklenitelji pogodbe in so navedene na vozovnici;
Prevoznik je oseba, ki na podlagi prevozne pogodbe prevaža potnike, prtljago in tovor;
Izpolnitveni pomočnik je oseba, ki za izvršitev prevoza dela po naročilu prevoznika ali za njegov račun;
Potnik je fizična oseba, ki ima po pogodbi pravico do prevoza z letalom;
Mednarodni prevoz je prevoz z letalom, pri katerem sta po prevozni pogodbi odhodni kraj in namembni kraj na ozemlju dveh držav ali na ozemlju ene same države, če je predviden vmesni pristanek na ozemlju druge države;
SDR (Special Drawing Rights) so posebne pravice črpanja (obračunska enota), kot jih določa Mednarodni denarni sklad, razmerje do slovenske valute oziroma vrednost pa objavlja Banka Slovenije;
Letalo pomeni vsako napravo, ki se lahko obdrži v atmosferi zaradi reakcije zraka, razen reakcije zraka na zemeljsko površino (zrakoplov).
Delovni dnevi: Dnevi od ponedeljka do petka, razen praznikov v Republiki Sloveniji ali praznikov v državi iz katere prihaja Potnik.
 
 

2.člen: VSEBINA POGODBE O PRODAJI VOZOVNICE 

 1. Prodajalec sklene s potnikom pogodbo o prodaji letalske vozovnice (v nadaljevanju: prodajna pogodba) skladno s temi splošnimi pogoji in posebnimi dogovori, ki so navedeni na vozovnici ter potrdilu o potovanju. V primeru neskladja med podatki v teh splošnih pogojih in podatki na posebnem delu potrdilu o potovanju veljajo podatki na posebnem delu potrdila o potovanju oz. posebnem delu pogodbe. 

 2. V primeru nakupa vozovnice preko spleta si kupec izbere razpoložljivo vozovnico, in posreduje podatke o kreditni kartici. Podatki o kreditni kartici so posredovani preko varne povezave, v roku 24 ur pa je vozovnica poslana kupcu. V primeru, da prevoznik v obdobju 24 ur sporoči, da željene vozovnice zaradi objektivnih razlogov ne more izdati pod izbranimi pogoji, smo dolžni kupcu sporočiti nove pogoje. V primeru, da kupec ne sprejme novih pogojev, smo upravičeni kupcu povrniti celotni znesek kupnine.

 3. V primeru povpraševanja po vozovnici, ki ga kupec opravi preko telefona ali elektronske pošte prodajalec posreduje kupcu ponudbo, ki vsebuje "itinerary" - vozni red, in skupno ceno. Rok ponudbe je 3 dni, razen če gre za rezervacijo v zadnjem hipu. V primeru rezervacije v zadnjem hipu je veljavnost ponudbe navedena na ponudbi. Kupec z nakazilom denarnih sredstev kupi vozovnico, ki jo v roku največ 48 ur tudi prejme po e-pošti.

 4. V kolikor gre za plačilo s plačilno kartico, mora biti lastnik kartice eden od potnikov na rezervaciji, sicer lahko plačilo zavrnemo.

 5. Z nakupom letalske vozovnice sklene Potnik s prevoznikom prevozno pogodbo z vsebina kot je navedena 5. in 6.  členu teh splošnih pogojev, razen če je na vozovnici določeno drugače.

 6. Vsi pogoji potovanja kot so prevoznik, točni redi letenja, morebitne omejitve pri prenosu, odpovedi, povračilih ter spremembi imen so razvidni z letalske vozovnice. Višina morebitnih stroškov odpovedi letalskih vozovnic je v izključni pristojnosti prevoznika. 

 7. Potnik se z oddanjem naročila zavezuje k plačilu nastalih obveznosti , ki nastanejo z oddajo tega naročila.

 

3.člen: KOMUNIKACIJA MED STRANKAMI

 1. Kupec opravi povpraševanje preko telefona, elektronske pošte ali spletnega obrazca v sistemu www.promo-potovanja.si .

 2. Komunikacija med prodajalcem in kupcem poteka po elektronski pošti ali preko telefona. Kupec je dolžan prejem sporočila potrditi s povratnim elektronskim sporočilom. Sporočilo posredovano s strani prodajalca šteje za prejeto s strani kupca, ko prodajalec prejme potrdilo s kupčevega naslova elektronske pošte.

 3. Komunikacija lahko poteka tudi po drugih medijih (fax, telefon) če se kupec in prodajalec o tem izrecno dogovorita.

 4. Kupec mora rezervacijo vedno potrditi v pisni obliki ali s plačilom celotne skupne cene storitve.

 5. V primeru, da kupec kateregakoli sporočila ne dobi v rokih predvidenih s temi splošnimi pogoji lahko stopi v kontakt s Call-centrom prodajalca in preveri ali je morda prišlo do napake v komunikaciji. Enako možnost ima tudi prodajalec če mu je kupec posredoval druge kontaktne podatke in se ni odzval v rokih predvidenih s temi splošnimi pogoji.

 

4.člen: DRUGE DOLOČBE IN OBVESTILA PRODAJALCA

1. CENA LETALSKE VOZOVNICE: Cene produktov, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene posameznih produktov potniki dobijo v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Cena letalske vozovnice vključuje stroške prevoza potnika in pripadajoče prtljage, do teže, ki jo določi letalski prevoznik. Teža prtljage, katere prevoz letalski prevoznik opravi brezplačno, se razlikuje glede na končni cilj potovanja. Za prtljago, ki presega dovoljeno težo potnik plača prevoznino ločeno, skladno s cenikom letalskega prevoznika. Rezervacija, potniku ne zagotavlja cene prevoza, ampak le mesto na rezerviranem letu, v primeru da spoštuje pogoje posameznega prevoznika o rezervaciji sedeža. Cene letalskih vozovnic so izražene v valuti države začetka potovanja in preračunane iz osnovne valute v EUR po medvalutnem razmerju, ki ga določi prevoznik. Cena vozovnice se obračuna v EUR po tečaju veljavnem na dan nakupa. Prevozniki si pridržujejo pravico do spremembe cen in pogojev nakupa vozovnic brez predhodnega opozorila. Cena letalske vozovnice je zagotovljena le v primeru, da potnik vplača celotno kupnino ob rezervaciji.

2. ZA PREVOZNIKE IZ DRŽAV ČLANIC EGP VELJA: Letalske prevoznine in tarife, ki so na voljo javnosti, zajemajo pogoje, ki veljajo, kadar so ponujene ali objavljene v kakršni koli obliki, vključno na spletu, za zračni prevoz z letališč na ozemlju držav članic, za katere velja Pogodba. Končna cena letalske prevoznine in tarife je vedno navedena in označuje ceno, ki se plača, z vsemi davki, prispevki, dodatnimi dajatvami in pristojbinami, ki so neizogibni in predvidljivi v času objave. Poleg navedbe končne cene, je navedeno vsaj še naslednje:

a) letalska prevoznina ali tarifa
b) davki
c) letališke pristojbine
d) ostali prispevki, dodatne dajatve ali pristojbine, zlasti tiste, povezane z varnostjo ali gorivom, če so bile postavke iz točk (b), (c) in (d) dodane letalskim prevozninam ali tarifam.

Možnost doplačila se sporoči na jasen, pregleden in nedvoumen način ob začetku kupovanja vozovnic, kupec pa sam izbere možnost doplačila.

3. LETALIŠKE IN VARNOSTNE PRISTOJBINE: Poleg cene letalske vozovnice, je potnik ob nakupu potnega dokumenta - vozovnice dolžan poravnati tudi stroške letaliških in varnostnih pristojbin za letališča in prevoznike, za katera je to potrebno. Nekatera letališča pristojbine zaračunavajo na licu mesta in niso zajete v pristojbine zaračunane ob nakupu vozovnice. Prodajalec pristojbine v celotnem znesku odvaja prevoznikom. Prodajalec potnika obvešča o znesku pristojbin le za letališča, za katera je pristojbine potrebno vplačati ob nakupu letalske vozovnice. Višina pristojbin se spreminja, glede na navodila pristojnih organov v imenu katerih se pristojbine zaračunavajo. Pristojbine so izražene v lokalnih valutah letališč in se preračunajo v EUR po menjalniškem tečaju veljavnem na dan nakupa vozovnice.

4. POTNI DOKUMENTI: Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in prodajalec za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je potreben, pridobiti vizume ali druga zahtevana potrdila za države, v katere oz. preko katerih potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, prodajalec ne odgovarja za nastale stroške. V primeru, da potniku ureja vizum prodajalec, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov prodajalec ne vrača. Prodajalec ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje prodajalca pri pridobitvi vizuma se plača posebej. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

5. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI: Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi predpise vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom. 

6. ZDRAVSTVENI PREDPISI: V primeru, da potuje na območje, za obisk katerega so zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Prodajalec ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

7. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA: Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi rezervacije ali letalske vozovnice na mestu, kjer se je prijavil. Glede vračila kupnine prevoznega dokumenta in pripadajočih pristojbin oz. plačila stroškov nastalih z odpovedjo, veljajo pogoji pristojnega letalskega prevoznika, o katerih je bil potnik obveščen ob rezervaciji/ nakupu. Kupnino ali njen del, glede na pogoje prevoznika, lahko prodajalec vrne potniku le v primeru, da ta vrne prevozni dokument v celoti in ko prodajalec o prevoznika dobi povrnjen znesek kupnine za vozovnico. 

8. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE: V primeru da je bila storitev prevoza pomanjkljivo ali ni bila opravljena, je potnik dolžan pridobiti ustrezno potrdilo s strani prevoznika, ki take storitve ni opravil ali jo je opravil pomanjkljivo (potrdilo o odpovedi leta, zamudi, izgubljeni prtljagi, ipd.). Potnik pisno reklamacijo naslovi na prevoznika, ki je za reklamacijo odgovoren – glede na ustrezno potrdilo. Reklamacija mora biti napisana v Angleškem jeziku ali uradnem jeziku države, kjer ima prevoznik svoj sedež. Pri urejanju formalnosti, se za nasvete in pomoč lahko obrnete na prodajalca. Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za pomanjkljive ali neopravljene storitve letalskih prevoznikov in zanje ne prevzema materialne ali druge odgovornosti

 

5.člen: VSEBINA PREVOZNE POGODBE

 1. Vozovnica ni veljavna in je prevoznik ne bo sprejel, v kolikor ni bila izdana pri prevozniku, izdajatelju vozovnice ali njegovem pooblaščenem agentu.  
 2. Prevoz in druge storitve, ki jih izvaja prevoznik, so predmet pogojev prevoza, ki so navedena tu, skupaj z ostalimi pogoji. Ti pogoji so lahko dosegljivi pri prevozniku, ki izda vozovnico. Ta program potovanja/potrdilo predstavlja potniško vozovnico v skladu s tretjim členom Varšavske in Montrealske konvencije, razen, če prevoznik izroči potniku drug dokument, ki ustreza zahtevam tretjega člena.
 3. Opozorilo: Če je potnikova končna ali vmesna postaja v državi, ki ni država odhoda, velja Varšavska konvencija. Konvencija ureja in v večini primerov omejuje odgovornost prevoznikov za smrt ali poškodbe potnikov ter za izgubo ali poškodbo prtljage. Glejte tudi opozorili ˝Nasvet potnikom na mednarodnih progah o omejeni odgovornosti˝ in ˝Obvestilo o omejeni odgovornosti za prtljago˝.

 

6.člen: POGOJI PREVOZNE POGODBE

1. Vozovnica v tej pogodbi pomeni potnikovo vozovnico in prtljažni list ali ob izdaji elektronske vozovnice program potovanja oziroma potrdilo, katerega del so ti pogoji in opozorila; prevoz pomeni transport; prevoznik pomeni vse letalske prevoznike, ki opravijo ali organizirajo prevoz potnika oziroma njegove prtljage ali izvajajo druge storitve v zvezi z letalskim prevozom; elektronska vozovnica je program potovanja, ki ga izda prevoznik ali nekdo drug v njegovem imenu, nadomešča elektronske kupone in je po potrebi tudi vstopni dokument. Varšavska konvencija je konvencija o poenotenju določenih pravil v zvezi z mednarodnim letalskim prevozom, podpisana 12. oktobra 1929 v Varšavi, z dopolnilom, podpisanim 28. septembra 1955 v Haagu. Uporablja se lahko konvencija ali njeno dopolnilo. 

2. Za prevoz po tej pogodbi veljajo pravila in omejitve odgovornosti, ki so navedeni v Varšavski konvenciji, razen če to ni mednarodni prevoz, ki je opredeljen po tej konvenciji. 

3. Če ni v nasprotju z zgoraj omenjenimi določili, veljajo za prevoz in druge storitve, ki jih izvaja posamezni prevoznik: 

- določila na vozovnici
- veljavne tarife
- prevoznikovi pogoji za prevoz in s tem povezana določila, ki so del tega besedila (na zahtevo potnika so na vpogled v prevoznikovih poslovalnicah), razen za prevoze med mesti v ZDA ali Kanadi ter med katerimi koli mesti v drugih državah, v katerih veljajo tarife, sprejete v teh državah.

4. Prevoznikovo ime na vozovnici je lahko okrajšano, če sta celotno ime in okrajšava napisana na prevoznikovem ceniku, v pogojih za prevoz, predpisih ali voznih redih; naslov prevoznika je letališče, s katerega potnik vzleti, in je napisan nasproti prve okrajšave prevoznikovega imena na vozovnici; dogovorjene vmesne postaje so tiste, ki so navedene na tej vozovnici ali prikazane v prevoznikovih voznih redih kot redni postanki na potnikovi poti; prevoz, ki ga opravi več prevoznikov zaporedoma, je ena operacija. 

5. Letalski prevoznik, ki izda vozovnico za prevoz na linijah drugega letalskega prevoznika, to stori le kot njegov agent. 

6. Vsaka izključitev ali omejitev odgovornosti prevoznika velja za določeni prevoz in je v korist agentov, uslužbencev ali predstavnikov prevoznika in vsakega lastnika letala, če le-tega uporabljajo drugi prevozniki ter njegovi agenti, uslužbenci in predstavniki. 

7. Oddana prtljaga bo izročena prinositelju prtljažnega lista. Če je bila prtljaga poškodovana med mednarodnim prevozom, mora potnik napisati pritožbo prevozniku takoj ob odkritju poškodbe ali najpozneje v sedmih dneh od dneva prejema; ob zamudi pri izročitvi prtljage mora potnik napisati pritožbo v 21 dnevih od dneva prejema prtljage. Glejte tarife in pogoje za prevoz za promet na notranjih linijah.

8. Vozovnica velja eno leto od datuma njene izdaje, razen če je na vozovnici, v ceniku, pogojih za prevoz ali drugih predpisih navedeno drugače. Cena prevoza po tej pogodbi se lahko spremeni pred prevozom. Prevoznik lahko odkloni prevoz, če potnik ni plačal vozovnice po veljavni ceni. 

9. Prevoznik se potrudi, da prepelje potnike in prtljago v čim krajšem času. Časi, navedeni v voznih redih ali kjer koli drugje, niso zajamčeni in niso del te pogodbe. Prevoznik lahko brez predhodnega obvestila določi kot svojega namestnika drugega prevoznika ali zamenja letalo ter po potrebi spremeni ali izpusti vmesne pristanke, ki so navedeni na vozovnici. Vozni redi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Prevoznik ne prevzema odgovornosti glede povezav z nadaljnjimi leti. 

10. Potnik mora pri potovanju upoštevati zahteve vlade v določeni državi, pokazati mora izstopne, vstopne ali druge zahtevane dokumente ter prispeti na letališče v času, ki ga je določil prevoznik, ali če čas ni določen, dovolj zgodaj, da opravi vse potrebne postopke pred odhodom. 

11. Pogodba oziroma naročilo v obliki letalske vozovnice in računa je poslano kupcu na elektronski poštni naslov, ki ga je kupec vpisal. Dokumente hranimo v elektronski obliki na sedežu podjetja. Kupci lahko zahtevajo kopijo preko našega kontaknega naslova.

12. Nihče izmed agentov, uslužbencev ali predstavnikov prevoznika nima pravice spremeniti, prilagoditi ali izključiti katerega koli določila iz te pogodbe. 

PREVOZNIK IMA PRAVICO, DA ODKLONI PREVOZ VSAKI OSEBI, KI JE PRIDOBILA VOZOVNICO S KRŠENJEM VELJAVNIH ZAKONOV ALI PREVOZNIKOVIH TARIF, PRAVIL IN UREDB.

 

7.člen: NASVETI POTNIKOM NA MEDNARODNIH PROGAH O OMEJENI ODGOVORNOSTI

 1. Potnike, pri katerih sta končni cilj potovanja in vmesni postanek v državi, ki ni država odhoda, obveščamo, da določila Varšavske konvencije lahko veljajo za celotno potovanje, tudi za dele poti znotraj države odhoda ali prihoda. Za potnike, ki potujejo v ZDA ali iz njih ali je tam njihova vmesna postaja, konvencija in posebne prevozne pogodbe po veljavnih tarifah predvidevajo, da je odgovornost prevoznikov podpisnikov takih posebnih dogovorov za smrt ali telesne poškodbe potnikov večinoma omejena na US$75,000 dokazane škode na potnika in da ta odgovornost do te meje ne bo odvisna od malomarnosti prevoznika. Za potnike, ki potujejo s prevoznikom, ki ni podpisnik teh posebnih dogovorov, ali za potnike, ki ne potujejo v ZDA ali iz njih oziroma tam ni bil dogovorjen vmesni postanek, je odgovornost prevoznika za smrt ali telesne poškodbe potnikov večinoma omejena na približno US$10,000 ali US$20,000. Imena prevoznikov, ki so podpisali te posebne dogovore, so na voljo v vseh poslovalnicah teh prevoznikov in jih na zahtevo lahko preverite. Dodatno varstvo si lahko pridobite, če sklenete zavarovanje pri zasebni družbi. Na tako zavarovanje ne vplivajo omejitve odgovornosti prevoznika na podlagi Varšavske konvencije ali posebnih pogodb o prevozu. Nadaljnje informacije zahtevaj te pri vaši letalski družbi ali pri predstavniku zavarovalne družbe. 
 2. Opomba: Zgoraj omenjena omejena odgovornost na US$75,000 vključuje sodne pristojbine in stroške, razen če je bil zahtevek vložen v državi, v kateri obstajajo posebna določila, ki urejajo ločeno plačilo teh pristojbin in stroškov. V takih primerih znaša vsota omejene odgovornosti US$58,000 in ne vključuje sodnih pristojbin in stroškov. 
 3. OBVESTILO O OMEJENI ODGOVORNOSTI ZA PRTLJAGO: Odgovornost za izgubo, zamudo ali poškodbo prtljage je omejena, razen če ni bila vnaprej prijavljena višja vrednost in so bili plačani dodatni stroški. Za večino mednarodnih potovanj (tudi del potovanja v domači državi) je odgovornost omejena približno na US$9.07 za funt (US$20.00 za kilogram) oddane prtljage in na US$400.00 USD na osebo za neoddano prtljago. Za potovanja izključno med mesti v ZDA zvezni predpisi zahtevajo, da znaša omejena odgovornost za prtljago, prepeljano po zračni poti, najmanj US$3.000.00 na osebo. Za določene izdelke je njihova prijavljena vrednost lahko večja. Nekateri prevozniki ne prevzemajo odgovornosti za lomljive, dragocene ali pokvarljive izdelke. Dodatne informacije lahko dobite pri prevozniku. 
 4. OBVESTILO O URADNIH TAKSAH, PRISTOJBINAH IN STROŠKIH: V ceno vozovnice so lahko vključeni takse, pristojbine in stroški, ki jih državni organi določijo za letalske prevoze. Te takse, pristojbine in stroški, ki so lahko pomemben delež stroškov letalskega prometa, so lahko vključeni v ceno prevoza ali pa so na tej vozovnici posebej označeni v rubrikah TAKSE, PRISTOJBINE IN STROŠKI. Morda boste morali plačati tudi takse, pristojbine in stroške, ki prej še niso bili zaračunani. 
 5. Naslednje obvestilo se ne nanaša na vozovnice, prodane v ZDA, za prevoz, ki se je začel tam. ODŠKODNINA ZA ZAVRNJEN VSTOP V LETALO V tistih državah, v katerih potniki na podlagi uredb lahko uveljavljajo kompenzacijo, prevozniki potnikom, katerim kljub potrjeni rezervaciji niso potrdili leta, ker je bilo rezervacij preveč, ponudijo odškodnino skladno s kompenzacijskim načrtom. Podrobnosti o teh načrtih lahko potnik dobi v poslovnih prostorih letalskih družb. 
 6. ČAS ZA PRIJAVO NA POLET: Časi, označeni na letalski vozovnici ali v programu potovanja (na potrdilu, če je potreben), so odhodi letala. Čas za prijavo na polet, kot ga svetuje prevoznik ali je naveden na voznem redu letalske družbe, je skrajni čas, ko se potniki lahko vkrcajo v letalo, s tem da imajo dovolj časa, da opravijo vse formalnosti. Poleta ne moremo zadržati, če potniki pridejo prepozno, v teh primerih tudi ne moremo prevzeti odgovornosti. 
 7. ODDANA PRTLJAGA: Potnikom po navadi brezplačno dovolijo določeno prtljago, njena teža pa se razlikuje glede na letalsko družbo, razred in/ali pot. Zaračunajo se lahko dodatni stroški za oddano prtljago, ki presega dovoljeno težo. 
 8. OSEBNA PRTLJAGA: Potnikom po navadi dovolijo tudi osebno prtljago, njena teža pa se razlikuje glede na letalsko družbo, razred, pot in (ali) tip letala. Priporočamo, da imajo potniki čim manj osebne prtljage. Za posebne informacije se obrnite na svojega potovalnega agenta ali letalsko družbo. Podatke najdete tudi na spletni strani  www.iata.org ter na spletnih straneh letalskih družb. 
 9. NEVARNI PREDMETI V PRTLJAGI: Potniki iz varnostnih razlogov v prtljagi ne smejo nositi naslednjih nevarnih predmetov: stisnjenih plinov, jedkih snovi, eksplozivnih snovi, vnetljivih tekočin ali trdnih teles, radioaktivnih snovi, aktovk z vgrajenimi alarmnimi napravami, oksidirajočih snovi, strupov in kužnih snovi, drugih nevarnih predmetov.

 

8.člen: OBVESTILO O OMEJENI ODGOVORNOSTI

 1. Pri vašem potovanju lahko veljata sistema Montrealske ali Varšavske konvencije. Obe konvenciji lahko določata in omejujeta odgovornost letalskih prevoznikov za smrt, telesne poškodbe potnikov, izgubo ali poškodbo prtljage in pri zamudah. 
   

Če se uporablja Montrealska konvencija, so omejitve odgovornosti naslednje: 

- Ni finančnih omejitev v primeru smrti ali telesnih poškodb.
- V zvezi z uničenjem, izgubo, s poškodbo prtljage ali z zamudo pri njeni dostavi v večini primerov začne veljati 1000 posebnih pravic črpanja (»Special Drawing Rights«) (približno 1200 EUR oziroma 1470 USD) na potnika.
- Pri poškodbah, povzročenih zaradi zamude na vašem potovanju, začne v večini primerov veljati 4150 posebnih pravic črpanja (povprečno 5000 EUR oziroma 6000 USD) na potnika. 
- Uredba »EC« št. 889/2002 zahteva, da letalski prevozniki iz Evropske unije uporabijo omejitve predpisov Montrealske konvencije pri vseh letalskih prevozih potnikov in njihove prtljage. Veliko letalskih prevoznikov zunaj Evropske unije se je odločilo narediti enako pri prevozu potnikov in njihove prtljage. 

Če velja Varšavska konvencija, so lahko omejitve odgovornosti naslednje:

- Veljati začne 16.600 posebnih pravic črpanja (približno 20.000 EUR oziroma 20.000 USD) v primeru smrti ali telesnih poškodb, če se Haaški protokol uporablja skupaj s to konvencijo, ali 8300 posebnih pravic črpanja (približno 10.000 EUR oziroma 10.000 USD), če velja samo Varšavska konvencija. Veliko letalskih prevoznikov se je prostovoljno v celoti odreklo tem omejitvam; uredbe Združenih držav Amerike zahtevajo, da za potovanje tja, od tam ali z dogovorjenim postankom v Združenih državah Amerike omejitev ne sme biti manjša od 75.000 USD.

- Veljati začne 17 posebnih pravic črpanja (približno 20 EUR oziroma 20 USD) na kilogram za izgubo ali poškodbo ali zamudo čekirane prtljage in 322 posebnih pravic črpanja (približno 400 EUR oziroma 400 USD) za nečekirano prtljago.

- Letalski prevoznik je lahko odgovoren tudi za škodo, povzročeno zaradi zamude.Nadaljnje informacije kakor tudi omejitve, ki veljajo za vaše potovanje, lahko dobite pri svojem letalskem prevozniku. Če vaše potovanje vključuje prevoz z različnimi letalskimi prevozniki, se lahko obrnete za informacije o veljavnih omejitvah odgovornosti na vsakega letalskega prevoznika posebej. Ne glede na to, katera Konvencija velja za vaše potovanje, lahko izkoristite višjo omejitev odgovornosti za izgubo, poškodbo ali zamudo predaje prtljage tako, da lahko pri čekiranju prtljage v posebno deklaracijo vpišete vrednost vaše prtljage in plačate dodatno takso. Če vrednost vaše prtljage presega določeno omejitev odgovornosti, pa morate pred potovanjem zavarovati polno vrednost prtljage. 

 1. Časovna omejitev tožbe: Vsako tožbo za odškodninski zahtevek na sodišču morate vložiti v dveh letih od datuma prihoda letala ali od datuma, ko bi moralo letalo prispeti. Reklamacija po prevzemu prtljage: Pisno obvestilo mora biti letalskemu prevozniku predloženo v 7 dneh od prejema čekirane prtljage, če je poškodovana, in v 21 dneh od datuma, ko je bila prtljaga dana potniku na razpolago, če gre za zamudo.

 

9.člen: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 1. Potnik dovoljuje, da prodajalec in prevoznik vse osebne podatke, ki jih je posredoval zaradi potrebe sklenitve pogodbe obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

 2. Osebne podatke potnika lahko prodajalec in prevoznik obdeluje za dobo 5 let oziroma do preklica pisne privolitve potnika.

 3. Potnik se strinja, da bosta prodajalec in prevoznik tudi v primeru preklica pisne privolitve, osebne podatke potnika še naprej uporabljala, vendar le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.

 

10.člen: SODNA PRISTOJNOST IN UPORABA PRAVA

- Stranke pogodbe bodo morebitne spore reševale sporazumno.

- V primeru spora je za reševanje sporov pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

- Stranke se dogovorijo, da se bo za pogodbeno razmerje med prodajalcem in potnikom uporabljalo slovensko materialno pravo.

 

11.člen: ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI

2.Osnova za obračun premije je polna cena potovanja (turističnega aranžmaja), ki je razvidna iz pogodbe o potovanju. Minimalna premija je 10 EUR. Premijske stopnje: (premijske stopnje so v promilih: npr. 37,29 promila znaša 3,729 %)

3. Kaj zavaruje zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja
ZM d.d. krije stroške odpovedi turističnega potovanja ali letalske vozovnice

4. Enostavno kritje krije osnovne tri zavarovalne primere: 
a) nezgodo, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje 
b) nosečnost 
c) nezgodo, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca, ki zavarovancu onemogočajo potovanje, ob pogoju

5. V širšem kritju so poleg zgornjih treh primerov enostavnega kritja kriti še naslednji dodatni primeri: 
a) premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini v kraju bivanja, ki nastane kot posledica potresa, poplave, požara, viharja, toče, plazu, eksplozije, ropa in vlomske tatvine, zaradi česar je zavarovančeva prisotnost nujna 
b) poziv sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca 
c) nepričakovana izguba zaposlitve za nedoločen čas, pogojena z odpovedjo delodajalca iz nekrivdnih razlogov zavarovanca; 
d) sprejem v novo službo, velja za zavarovanca, ki je bil pred sklenitvijo zavarovanja pri Zavodu za zaposlovanje prijavljen kot brezposelna oseba in še nima pravice koristiti redni dopust; 
e) vložitev ločitvenega zahtevka pri pristojnem sodišču neposredno pred skupnim potovanjem zakoncev, ki ju zadeva zavarovanje ter po vplačanem potovanju in sklenjenem zavarovanju; 
f) zaradi pomanjkanja snega v času smučarske sezone. Za pomanjkanje snega se šteje neobratovanje smučarskih naprav izključno zaradi pomanjkanja snega v bližnjih smučarskih centrih zadnje tri dni pred pričetkom potovanja. Odpoved potovanja zaradi pomanjkanja snega se lahko uveljavlja le za smučarske aranžmaje. Stroške odpovedi zavarovalnica krije v primeru, kadar takšen dogodek ni krit iz naslova drugih zavarovanj oziroma garancij 
g) zaradi izbruha epidemije in/ali pandemije neke bolezni Ministrstvo za zunanje zadeve RS odsvetuje potovanje 
h) presaditev organov, katere datum je določen oz. sporočen zavarovancu po sklenitvi zavarovanja 
i) zdravljenje v zdravilišču, katerega pričetek je določen oz. sporočen zavarovancu po sklenitvi zavarovanja

 

12.člen: IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

 1. Glede na to, da ima Promo potovanja d.o.o. vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora. 
 2. PROMO POTOVANJA d.o.o., ki kot ponudnik storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). 
 3. Platforma je na voljo potrošnikom  tukaj.

 

13.člen: KONČNA DOLOČBA

 1. Ostale določbe kot tudi morebitne spremembe predpisov, ki urejajo te pogoje in niso predvidene s temi pogoji se uporabljajo neposredno. Nobeno od določil teh splošnih pogojev ne izključuje pravic potnikov, ki jih imajo ti v skladu s pozitivnopravno zakonodajo. 
 2. V primeru, da sistem PROMO-POTOVANJA.SI v kateremkoli trenutku iz kateregakoli vzroka (elementarne nesreče, izpad električne energije, vzdrževalna dela na sistemu) ne deluje prodajalec potniku ni dolžan plačati nikakršnega nadomestila ali odškodnine.
 3. Spremembe teh splošnih pogojev sprejema Prodajalec in veljajo od dneva objave na spletni strani  www.promo-potovanja.si.

 

IATA - POGODBENI POGOJI IN DRUGA POMEMBNA OBVESTILA

IATA - International Air Transport Association oz. Mednarodno zruženje za zračni promet je mednarodna organizacija, ki združuje vse komercialne letalske prevoznike in prek različnih konvencij nadzoruje kar 230 letalskih družb, ki predstavljajo 93% mednarodnega zračnega prometa. 
 

Oglej si dokument v slovenščini.